Voor een fit en actief hondenleven!

 

   

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOND IN BEWEGING.

1) Definities

1.1 Mellanie Stoker-van den Ende eigenaar van Hond in Beweging: gebruiker van deze voorwaarden.

1.2 Cursist : De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Hond in Beweging als trainer of organisatie een overeenkomst heeft gesloten, voor het volgen van een dienst, cursus, (privé)les, training(op maat) of workshop.

2) Algemeen:

2.1 Deze voorwaarden gelden op alle diensten, werkzaamheden, gesloten en te sluiten overeenkomsten tussen Hond in Beweging en de cursist.

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met Hond in Beweging voor de uitvoering waarbij derden betrokken moeten worden.

2.3 Bij inschrijving dient de cursist een geldig paspoort met de daarbij behorende entingen of titerbepaling te kunnen overleggen. Alsmede een kopie/afschrift van een geldige WA verzekering van cursist waarbij de hond verzekerd is voor schade aan derden.

2.4 De cursist traint te allen tijde op eigen risico bij Hond in Beweging.

2.5 Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

2.6 Hond in Beweging kan geen overeenkomst aangaan met minderjarige personen (jonger dan 18 jaar) tenzij er schriftelijke toestemming is van ouder/verzorger/voogd. De overeenkomst en de daarbij behorende persoonsgegevens worden alleen aangegaan met ouder/verzorger/voogd, deze persoon blijft ook verantwoordelijk over de aangenomen overeenkomst met Hond in Beweging.

3) Inschrijving en betaling cursus, training, lessen, workshop:

3.1 Inschrijving voor cursus, training op maat, (privé)les, workshop van Hond in Beweging voor een vastgestelde datum geschiedt door cursist schriftelijk, via het inschrijvingsformulier op de website.

3.2 Door inschrijving geeft de cursist aan kennis genomen te hebben van, en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

3.3 Na inschrijving ontvangt de cursist schriftelijk een bevestiging en een factuur van de reservering. De factuur dient voldaan te zijn voor aanvang van de cursus, training op maat,(privé) les, workshop bij Hond in Beweging. Inschrijving verplicht tot het betalen van de hele cursus, (privé)les, training op maat, workshop. Bij niet tijdige betaling heeft Hond in Beweging het recht de cursist niet toe te laten tot de cursus,(privé) les, training op maat, workshop.

3.4 Hond in Beweging is vrijgesteld van BTW, op de facturen wordt geen BTW berekend.

4) Deelname aan Cursus, training, les, workshop:

4.1 Bij deelnamen aan een cursus, (privé)les, training op maat, workshop dient de hond gezond te zijn en geen fysieke beperkingen te hebben. Bij twijfel door cursist kan dit altijd overlegd worden met Hond in Beweging voor aanvang van de cursus, (privé)les, training op maat, workshop. Indien de hond niet (fysiek)gezond is heeft Hond in Beweging altijd het recht om toegang tot cursus, (privé)les, training op maat, workshop te weigeren. Indien er geen overeenstemming plaats vindt tussen de cursist en Hond in Beweging over de (fysieke) gezondheid van de hond dient de cursist zelf en voor eigen rekening overleg te plegen met een dierenarts de kosten die daaruit voortkomen zijn altijd voor rekening van de cursist.

 4.2 Indien de cursist bij Hond in Beweging training volgt voor begeleiding bij herstel na een blessure, gaat dit altijd in samenwerking met behandelend dierenarts, fysiotherapeut, chiropractor of specialist. Verklaring voor akkoord van de specialist, arts, chiropractor of fysiotherapeut voor de training van de hond dient altijd schriftelijk via email aangegeven te worden bij inschrijving, voor aanvang van de eerste training. Hond in Beweging heeft altijd het recht om contact op te nemen met de behandelend arts, specialist, chiropractor of fysiotherapeut om overleg te plegen over de hond.

4.3 Honden die niet sociaal zijn naar of moeite hebben met andere honden en/of mensen zijn uitgesloten van deelname aan de groepslessen en workshops. Voor deze honden zijn de privélessen en privé trainingen op maat wel toegankelijk, dit gaat wel altijd in overleg met Hond in Beweging en dient bij inschrijving schriftelijk gemeld te worden aan Hond in Beweging.

5) Annulering cursus, training, les, workshop:

5.1 Hond in Beweging behoudt het recht om een cursus, (privé)les, training op maat, workshop te annuleren of te verplaatsen bij ziekte of onvoorziene omstandigheden waardoor Hond in Beweging zijn verplichtingen niet na kan komen.

5.2 Hond in Beweging behoudt het recht om een cursus, (privé)les, training op maat, workshop te verplaatsen bij slechte weersomstandigheden waarbij Hond in Beweging het niet verantwoord vindt om de cursus, (privé)les, training op maat, workshop door te laten gaan.

5.3 Indien er een cursus of training op maat door ziekte of onvoorziene omstandigheden door Hond in Beweging geannuleerd of beëindigd wordt waarbij er geen alternatieve datum gepland kan worden door Hond in Beweging, zal het resterende cursus/ training bedrag door Hond in Beweging worden gerestitueerd aan de cursist. De cursist wordt schriftelijk(via email) op de hoogte gesteld. Hond in Beweging is niet verantwoordelijk wanneer het einddoel niet behaald kan worden door ziekte of onvoorziene omstandigheden. Wel zal Hond in Beweging, indien gewenst en waar mogelijk de cursist doorsturen naar een collega de kosten voor een training bij een collega zijn voor rekening van de cursist.

5.4 Indien de startdatum voor een cursus, training op maat, of workshop door ziekte of onvoorziene omstandigheden door Hond in Beweging gewijzigd wordt, zal de cursist schriftelijk op de hoogte worden gebracht (via email). Wanneer de cursist niet in staat is om op deze datum deel te nemen heeft de cursist het recht op kosteloos annuleren. Hond in Beweging zal dan indien de cursist het cursus bedrag al betaald heeft, het betaalde bedrag aan de cursist restitueren.

5.4 Indien er een (privé)les, training of workshop door ziekte, onvoorziene omstandigheden of bij slechte weersomstandigheden geannuleerd wordt door Hond in Beweging zal er in overleg met de cursist een nieuwe datum worden gepland om de les, training, workshop op een andere datum in te halen.

5.5 Een eventuele restitutie zal nooit hoger zijn dan de reeds verrichte betalingen door de cursist.

5.6 Annulering door de cursist voor een (privé)les of training op maat dient altijd tot 24 uur voor aanvang van de les of training schriftelijk(via email) te worden doorgegeven aan Hond in Beweging. Indien dit niet tot 24 uur voor aanvang van de les of training geschiedt, is de cursist verplicht het hele les of trainingsbedrag te betalen. Er vindt dan geen restitutie plaats van het reeds betaalde les of trainingsbedrag. Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van de les/training zal er indien mogelijk in overleg met de cursist een inhaal moment gepland worden.

5.7 Annulering van een cursus of workshop door de cursist bij Hond in Beweging dient altijd schriftelijk(via mail) tot 7 dagen voor aanvang van de cursus of workshop te geschieden. Tot 7 dagen voor aanvang van de cursus of workshop is dit kosteloos. Tot 4 dagen voor aanvang van de cursus of workshop is dit 50 % van het geheel te betalen cursus of workshop bedrag. Binnen 4 dagen voor aanvang van de cursus of workshop is de cursist verplicht het volledige cursus of workshop bedrag te betalen aan Hond in Beweging. Restitutie van de reeds verrichte betaling van cursist is dan niet mogelijk.

5.8 Indien de cursist door ziekte of onvoorziene omstandigheden van zichzelf of de hond niet bij de cursus, (privé)les, training op maat of workshop kan zijn, wordt er in overleg met Hond in Beweging een andere datum gepland om de cursus, (privé)les, training op maat, workshop in te halen. De cursist dient Hond in Beweging zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen bij annulering door ziekte of onvoorziene omstandigheden. Er is geen restitutie van het reeds betaalde cursus,(privé)les, training op maat of workshop bedrag mogelijk. Tenzij het herstel van de cursist of hond langdurig is waardoor de in te halen cursus, (privé)les, training op maat, workshop niet binnen 6 maanden kan geschieden. Dan kan er in overleg met Hond in Beweging restitutie van het resterende bedrag plaats vinden, er dient dan wel een medische verklaring van een arts of dierenarts overlegd te kunnen worden. 

6) aansprakelijkheid

6.1 Deelname aan de diensten (cursus, (privé)les, training op maat, workshop en overige diensten) van Hond in Beweging met de hond van cursist en de cursist zelf  is te allen tijde op eigen risico van de cursist. Tevens is de cursist te allen tijde verantwoordelijk voor zijn/haar eigen hond zijn gedragingen en de gevolgen daarvan. Een WA verzekering van de cursist is verplicht zoals in artikel 2.3 beschreven.

6.2 Een ieder (cursist/eigenaar) is zelf verantwoordelijk voor het toepassen van de adviezen, technieken en oefeningen bij zijn/haar hond. Hond in Beweging is niet aansprakelijk voor het (foutief)toepassen en uitvoeren van de technieken, adviezen, oefeningen door de cursist/eigenaar en de eventuele ongewenste gevolgen hiervan voor zijn/haar hond.

6.3 Hond in Beweging is niet aansprakelijk voor wat de cursist doet met de opgedane kennis na het volgen van een cursus, (privé)les, training op maat, workshop of overige dienst.

6.4 Hond in Beweging is niet aansprakelijk voor vervolgschade.

6.5 Hond in Beweging kan geen garantie geven op het behalen van het uiteindelijk gestelde doel, gezien wij werken met dier en mens. Het gestelde doel kan alleen behaald worden door thuis de oefeningen volgens schema te trainen. Er kunnen tijdens het volgen van het schema er verschillende externe factoren mee spelen waarop Hond in Beweging geen invloed heeft. (denk hierbij aan afzeggen van lessen, ziekte van hond/cursist, overtraining van de hond). De verantwoording voor het behalen van het uiteindelijke doel ligt bij de cursist.

7) overige bepalingen

7.1 De cursist dient zich altijd te houden aan de regels van Hond in Beweging, om de veiligheid van de cursisten en hun hond te waarborgen. Deze worden bij inschrijving verstrekt aan cursist.

7.2 Het is niet toegestaan om met correctie middelen te trainen bij Hond in Beweging. Bij Hond in Beweging wordt er alleen getraind volgens positieve trainingsprincipes waarbij het welzijn van de hond gewaarborgd wordt. Hond in Beweging behoudt het recht om waar nodig trainingsmaterialen te wijzigen.

7.3 Indien de cursist de fitness training volgt en thuis met de oefeningen aan de slag gaat,  zijn er soms wat materialen nodig, deze zijn altijd voor rekening van de cursist.

8) Klachtenregeling

8.1 Indien u een klacht  wilt in dienen bij ontevredenheid over de diensten van Hond in Beweging, kunt u dit schriftelijk doen per email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Hond in Beweging zal dan binnen 2 weken contact met u opnemen om deze te bespreken. Mocht dit niet lukken binnen 2 weken wordt u hiervan op de hoogte gebracht.. Hond in Beweging zal  waar mogelijk een passende oplossing bieden. Indien de klacht na overleg niet in tevredenheid opgelost kan worden zal een eventuele schadevergoeding nooit hoger zijn dan de reeds verrichte betalingen van de cursist.